×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

قانون دیپلم فنی شناختن مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان آموزشگاه بهدار روستایی


تفسیر قانونی در خصوص تعیین ساختمانهای مشمول ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


تفسیر قانونی مواد 31 و 33 قانون خدمت وظیفه عمومی


تفسیر قانونی ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366


قانون اصلاح مواد 53 و 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون راجع به افزایش سرمایه ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه


قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1367 01 30 والحاق موادی به آن


قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون مقررات اداری و استخدامی ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره واگذاری و احیا اراضی


قانون اصلاح ماده 35 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی


قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور


قانون راجع به شمول قوانین و مقررات کیفری و انضباطی ارتش شاهنشاهی در مورد کارگرانی که در ارتش شاهنشاهی خدمت می نمایند


قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی


قانون اصلاح ماده 4 قانون خدمات اجتماعی زنان


قانون الحاق یک تبصره به ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق یک بند به تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346


قانون تعیین حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی و باران سنجی


قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (کنوانسیون شیکاگو)


قانون تبدیل وضع استخدامی آقای آتاناس زافیروپولوس


قانون برقراری مستمری درباره آقای محمدحسین ریاضی آموزگار بازنشسته دبستانهای تهران