×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

قانون اصلاح تبصره 2 ماده 6 قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب 1347 4 13


قانون الحاق یک تبصره به ماده 55 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون واگذاری قسمتی از اراضی ملی شده در استان خوزستان و استان اصفهان به شرکت ملی صنایع فولاد ایران


قانون روابط موجر و مستاجر


بین نداشتن گواهینامه لازم ووقوع حادثه رابطه علیت وجوددارد


اگرراننده درموقعی که مقتول می خواسته است ازکامیون پیاده شود کامیون رانگاه نداشته ودراثرهمان عمل مقتول سقوط کرده وبه زیرچرخ رفته ومنتهی به فوت اوشوددراین صورت رابطه سببیت بین عمل متهم و قتل وجود دارد


راندن ماشین کمپرسی باری بدون داشتن گواهینامه لازم که منتهی به قتل غیرعمدی شده است ،مشمول قانون تشدیدمجازات رانندگان است


قتل غیرعمدی ناشی ازتصادم اتومبیل که فاقدپروانه درجه یک بوده است ماده 1 قانون تشدیدمجازات رانندگان است


رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه که منتهی به قتل غیرعمدشده است مشمول قانون تشدیدمجازات رانندگان است


رانندگی کامیون باپروانه درجه 2 در حکم نداشتن پروانه رانندگی است


رانندگی کامیون باپروانه درجه 2 درحکم فقدپروانه رانندگی است


رانندگی کامیون باپروانه درجه 2 درحکم نداشتن پروانه رانندگی است


بافقدپروانه درجه یک رانندگی برای کامیون موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدیدمجازات رانندگان میشودواگردادستان ازکمی کیفرفرجام نخواسته باشد،تشدیدمجازات نیزموردندارد


قتل غیر عمدی ناشی از دوچرخه سواری مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان است


رانندگی بدون پروانه تراکتورطبق ماده 9 قانون تشدیدمجازات رانندگان جرم است


عدم دعوت مترجم دردرمراحل بازجوئی ،از موجبات نقض نیست


عدم دعوت مترجم درمراحل بازجوئی درصورتی که رسیدگی دردادگاه باحضور مترجم بعمل آمده باشدازموجبات نقض بشمارنمی رود


عدم دعوت مترجم درمرحله بازجوئی ازمواردنقض حکم نیست


مدیرصرافخانه که ازطرف صاحب آن انتخاب شده است ،امین محسوب میشود


وعده داربودن چک آن راازحالت کیفری خارج نمیکند