×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

موخربودن تاریخ چک ازتاریخ تحریربرفرض ثبوت علت وعده داربودن چک نبوده ودرهرحال صادرکننده چنین چکی قابل تعقیب کیفری است


مدعی خصوصی می تواندضرروزیان ناشی ازجرم وخسارات تاخیرتادیه راضمن دادخواست خودازدادگاه جزاء مطالبه نماید


فرع بودن یکی ازچکهامستلزم عدم رعایت تعددبزه نسبت به چکهائی که درتواریخ وازمنه مختلف صادرگردیده اند، نخواهدبود


قرار ابطال دادخواست - تقاضای تجدید جلسه رسیدگی


عمل متهم درحضوردردفترخانه ومعرفی خودبعنوان مالک وامضای اسناد مربوطه جعل محسوب ومشمول ماده 103 قانون مجازات عمومی است


استفاده ازدو سند مجعول بایک دادخواست ،تعددجرم است


مجازات اطفال هرچندحبس درداراتادیب است ولی تعیین مجازات محرومیت ازحق رانندگی بعنوان مجازات تکمیلی نیزایرادی ندارد


مجازات اطفال صرفا حبس درداراتادیب است وتعیین مجازات محرومیت ازحق رانندگی بعنوان مجازات تکمیلی برخلاف قانون است


مجازات اشخاصی که کمتراز18سال سن دارندولومرتکب عملی شوندصرفا حبس در دارالتادیب است


درجرائم متعدداطفال تعیین مجازات قانونی برای هریک ازجرائم متعدد بدون رعایت تشدیدکیفروبموقع اجراءگذاردن مجازات قطعی شده جرمی که اشد است اقرب به صواب میباشد


مقررات تعدد و تکرار جرم در مورد اطفال کمتر از 18 سال اجراء نمیشود


تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیرموضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنام متقاضی دردفتراملاک می باشدبنابراین مبداءمرور زمان بزه مذکورتاریخ ثبت ملک دردفتراملاک است


مجازاتهای تادیبی مندرج دربندهای در مورد مواد غذایی و آشامیدنی نصف آن مجازات ها خواهد بود


مجازات تهیه وفروش موادخوردنی وآشامیدنی تقلبی وفاسدجزای نقدی است و تعیین حبس غیرقانونی است


مقصود ازجمله (ازتاریخ اتمام مجازات ) مذکوره درفقره 1و2ماده 24 اصلاح شده درخرداد1310مدتی است که حکم جنائی یاجنحه درآن مدت بایداجراء شودنه اصل مجازات


تخفیف اصل مجازات وتبدیل آن به مجازات اخف تاثیری درمجازات توقف اجباری که یک مجازات تکمیلی است نداشته وتعیین آن الزامی است


حکم به توقف اجباری به دستورذیل قسمت سوم ازماده 25اصلاحی بااینکه مجازات فرجامخواه دراثررعایت تخفیف به حبس مجردتبدیل شده مانع قانونی ندارد


اجرای دستور ذیل شق سوم ازماده 25اصلاحی (حکم به توقیف اجباری )در صورتی که حبس باکاربارعایت تخفیف به حبس مجردیاتادیبی تبدیل گردد خالی ازاشکال قانونی می باشد


توقف اجباری یکی ازانواع کیفرهای جنحه تعریف شده ودرکیفرهای جنائی اصولا توقف اجباری تعیین نگردیده است


حکم به توقف اجباری بدستورذیل قسمت سوم ازماده 25 اصلاحی بااینکه مجازات فرجامخواه دراثررعایت تخفیف به حبس مجردتبدیل شده مانع ندارد