×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تعدیات مامورین دولتی نسبت به افرادکه بصورت ایرادضرب میباشد غیر قابل گذشت است


اگردلائل وقرائن وشواهدموجوددرپرونده که مخالف اصول وکیفیاتی باشدکه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده حکم فرجامخواسته نقض میشود


محکومیت کیفری رانندگان موید مسئولیت موسسه حمل ونقل است


بر فرض باطل بودن قراداد اجاره مانعی برای مطالبه اجرت المثل وجود ندارد


اگروزارت راه وترابری برای اراضی واقع شده درمسیرجاده تصرف عملی ومیخکوبی قبل از سال 1358 نداشته باشدبهای آن راطبق مقررات باید پرداخت نماید


تعهدنامه پیمانکار دایربراینکه وسیله نقلیه واگذارشده ظرف مدت معین قابل واگذاری به غیرنبوده وپیمانکارمکلف است درامورراهسازی ازآن استفاده نمایدمعتبراست


تنظیم قرادادثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج درقراداد اولیه درموردوجه التزام است


جعل تاریخ حضوردردفترخانه وعدم حضورخریداردرموعدمقرروعدم پرداخت بقیه ثمن معامله ازموجبات فسخ است


قرائن وشواهدموجوددرپرونده ناشی زاقصدواراده طرفین دروقوع معامله میباشد


ازبین رفتن سینماوتبدیل آن به مجموعه ورزشی ناشی ازفعل مالک بوده ومسقط حق کسب وپیشه مستاجرنمیباشد


چون طبق قرارداد مستند دعوی بیع بنحو صحیح واقع شده و ارکان آن محقق گردیده لذا معامله قطعیت پیداکرده است


به حکم عقل و منطق الزام به انجام کاری باید مسبوق به تعهدی برای انجام آن کار باشد


رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای آن نماید


اظهارات شهود قضیه ناشی از اطلاع مستقیم از واقف نیست بلکه اطلاعاتش غیرمستقیم و مسموعات بوده وتاب معارضه با سند رسمی را ندارد


پلاک مورد دعوی ملک است و دارای سند مالکیت می باشد0 دعوی مطروحه بی اساس است


عقد قرارداد فی مابین متولی ممنوع المداخله و مجلوب ثالث فاقد ارزش بوده و باطل می باشد


خواهان از ابراز دلیل بر وقفیت عاجز بوده قرار رد دعوی صادر می شود


نیم دانگ ملک برخلاف مقررات شرعی توسط متولیان سابق تصرف شده و سند گرفته اند و در جریان اصلاحات ارضی به زارع صاحب نسق به فروش رفته لذا حکم به تولیت خواهان صادر می شود


خواسته دعوی تقسیم و تحویل بوده لکن ضمن دادنامه تحویل مشاعی قید شده است


عزل موصی در تاریخ 1362 9 1 توسط حکم دادگاه که از جمله مستندان نظریه معترض عنها عنوان شده هیچ گونه تاثیری نسبت به ماسبق ندارد