×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

با توجه به مسروقه بودن اتومبیل مورد معامله ، مبیع مستحق للغیر بوده که در نتیجه بیع باطل و ثمن قهرا باید به خریدار مسترد شود


اصلاح نام مادر فرزندش که رقیه است و درشناسنامه فرزندش زبیده قید شده است


ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید


باتوجه به شهادت شهود که دلالت بر صحت ادعای خواهان داردحکم به اصلاح شناسنامه صادر می شود


دادگاه کلمه قلی را که جزو نام خانوادگی خواهان است داخل در نام کوچک او کرده است لذا به علت مذکور رای دادگاه مخدوش است


صدور حکم الزام خوانده دعوی یا بایستی مبنای قراردادی داشته باشد یا مبنای قانونی


خواسته اصلاح مدارک تحصیلی دوره ابتدایی است که با شناسنامه خواهرمتوفایش بوده است دادگاه رای به اصلاح مدارک صادرنموده است


اصلاح شناسنامه (تغییر نام از حمید به حمیده )


معروفیت به آرین در منزل و آرش در مدرسه


خواسته صرفا اصلاح شناسنامه و حذف نام همسر و اولاد برادر خواهان از شناسنامه اوست و مطلقا بحث و اختلافی درزمینه تعلق یا عدم تعلق همسر و اولادان به یکی از طرفین دعوی در میان نیست تا ملازمه بااظهارنظر دادگاه مدنی خاص داشته باشد


با توجه به نظریه پزشک قانونی و سند ازدواج خواهان ، دادخواهی وارد است


نظر به اینکه خواهان با حضورش در دادگاه عملا حیاتش را به اثبات رسانیده است و با توجه به شهادت شهودکه دخول دراثبات صحت ادعای وی دارد حکم به ابطال سند فوت صادرمی شود


تنفیذ وصیتنامه عادی


محتویات پرونده حاکی از اقرار و اعتراف خواهان بربردن جهیزیه اش می باشد، لذا حکم به رد دعوی صادر شده است


با توجه به صورت ریزاقلام جهیزیه که به امضای خوانده رسیده و اینکه اعلام داشته اموال مذکور دراختیارمشارالیه میباشد رای به استرداد تایید میشود


دادگاه عدم حضور خوانده برای استکتاب را قرینه برصحت مستند دعوی اعلام داشته است


صدور رای بر پرداخت قیمت با لحاظ دعوی استرداداصلی اثاث حتی بر فرض محرز بودن ادعا فاقد توجیه قانونی است


به لحاظ فقد امضای خوانده درذیل مستند خواهان نسبت به چشم روشنی قرار رد دعوی صادر شده است


به مجردعقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید


رای به اثبات نسب صادر واعلام کرده است