×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

اثبات نسب - توجه کامل به دلایل نشده است


شرط الحاق ولد به پدر، دخول می باشد0 با توجه به عدم دخول نفی ولد ثابت است


نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است


حضانت فرزند دخترتاسن هفت سالگی به عهده مادراست


صدوررای به حضانت افرادکبیر فاقد وجه قانونی است


استرداد طفل 25 روزه


زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نمایدمگرآنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد


نفقه و تفرد در امر مسکن جزء حقوق مسلمه زوجه است


در مدت عده زوجه حق دارد در منزل زوج بماند وزوج انفاق نماید


اطلاع و تحقیق از محل پیشنهادی زوج برای پرداخت نفقه واحراز تمکین زوجه لازم است


تحقیق در این خصوص که نقل مکان زوج که شاغل است به اردبیل واقعی است یابرای فرارازپرداخت نفقه می باشد ضروری است


مطالبه نفقه ایام گذشته محتاج به دادخواست است


آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 12 قانونمالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی


قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک


قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی


قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک


قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاک


قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی