×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش


قانون تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون موافقت نامه همکاری بازرگانی - اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان


قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1367


قانون اصلاح ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318


قانون اصلاح موادی از قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحات بعدی


قانون معافیت مالیاتی کلیه موسسات خصوصی شاغل در امور مربوط به حمایت و توانبخشی معلولان و ارائه خدمات به عقب ماندگان ذهنی و همچنین انجام خدمات در شبانه روزی ها و مهدهای کودک


قانون تثبیت ظرفیت های پذیرش دانشجویان گروه پزشکی


دلایل اثبات جرم ، گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ، تصویر مصدق چکها و اعتراف صریح مهتم است


قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها


قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) از پرداخت هزینه دادرسی


قانون تفسیر تبصره 54 قانون بودجه سال 1373 کل کشور


در خصوص ترک انفاق با توجه به اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسکن ، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد نفی می شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمکین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد


عجز از پرداخت نفقه مسقط حق نفقه نخواهد بود


ثبت رجوع به ازدواج


سند نکاحیه وفق مقررات قانونی تنظیم شده ومعتبرمیباشد


ازدواج مجدد حق شرعی هر مسلمان شیعی اثنی عشری است


درتعیین مجازات برای جرائم متعدد،مجازات زمانی تشدیدمیشودکه به کلیه اتهامات متهم تواما رسیدگی شود


چنانچه درپرونده متهم اتهاماتی انعکاس داشته ولی درکیفرخواست موردادعای دادسرای شهرستان نباشد ، دادگاه نبایدبه آنهارسیدگی نماید،اماتطبیق جرم باقانون بادادگاه است