×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصرف ومداخله درملک دیگری به صورتی که درحکم فرجامخواسته ذکرشده که بدون عنف وبدون محکومیت واجراءشدن حکم وبدون وجودنقل وانتقال مال ثالث باشدقانوناجرم شناخته نمی شود


درموردی که دادگاه نتواندسن واقعی متهم راهنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظرکارشناس نداردوقدرمتیقن سن ملاک خواهد بود


نظرکارشناس برای تشخیص سن متهم کافی نیست


صدور حکم به محکومیت متهم به اتهام مبنی بر تقلب و دسیسه درامر نظام وظیفه به استناد ماده 60 قانون نظام وظیفه مصوب 1363 ناظر به ماده 26 ق ت


تخلف ارزی از مصادیق ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران


عدم ایفای تعهدات ارزی به طور کامل


حفر چاه غیرمجاز از مصادیق مواد 1و3و45 قانون توزیع عادلانه آب


دادگاه بدوی متهم را به اتهام خودداری از اجرای به موقع آراء قطعی هیئت های تشخیص و حل اختلاف مجازات لکن دادگاه تجدیدنظر تبرئه نموده است


مامورابلاغ که باوجودسابقه ابلاغ گواهی نموده است که اخطارشونده ، شناخته نشد،مسامحه درانجام وظیفه بوده وگزارش خلاف واقع نیست


درنظرگرفتن حدقانونی تخفیف بادادگاه صادرکننده مجازات است


درموردتکرارجرم پیش بینی شده دربندسوم ماده 25قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده 45مکررقانون مزبوربعمل می آید


منظورازحداقل وحداکثرمجازات مذکوردرماده 45مکررهمان حداقل وحداکثر مجازات اصل جرم است نه مجازاتی که ازجهات علل مشدده تشدید میشود


مجازات مجرمی که بیش ازدوسال محکومیت برای دزدی ویاکلاهبرداری داشته حبس موقت بااعمال شاقه است که درصورت تعدد بزه ولزوم تعیین کیفربه حداکثر،تخفیف ازحداقل مجازات قانونا صحیح نیست


درکلیه مواردی که مطابق قانون مجرم بایدبه حداکثرمجازات محکوم شود در صورت وجودعلل مخففه دادگاه قانونامکلف به اعمال مقررات ماده 45مکرر قانون کیفرعمومی است


کفایت ادله تقصیر،موردرسیدگی فرجامی واقع نمیشود


ماده 12قانون مجازات عمومی برای کلیه جرائم حداقل واکثرتعیین ودرهر موردبخصوص که حداقل واکثرتعیین نشده بایدبه مدلول ماده مزبورتوجه استنادنمود


شروع به قتل باتفنگ وقاچاق اسلحه ،موجب اعمال مقررات تعددجرم است


رعایت تخفیف مجازات به اختیارمحکمه واگذارشده وایراد برغیرمتناسب وارد نیست


منظورازپیاله فروشی درعرف وقانون استعمال مشروبات الکلی درمشروب فروشی وصرفنظرازکیفیت وکمیت آن است


مقصودازآلت قتاله این نیست که عرفا قتاله شناخته شود