×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

بدون کشف آلت قتاله ،نمیتوان موضوع راباذیل ماده 171 تطبیق نمود


اگررابطه علیت مستقیم بین ایرادجرح و فوت احرازنشود، موجب برائت متهم است


احراز رابطه علیت مستقیم بین ایراد جرح و فوت ، موجب توجه اتهام قتل است


ضربه وارده بالگدبه شکم ،به لحاظ حساسیت موضع قتاله محسوب می شود


قیچی ،به اعتباراصابت (ناحیه قلب )وحساسیت آن آلت قتاله محسوب است


قانون مجازات اسلامی ( قانون تعزیرات )


قانون مجازات عمومی


رسیدگی بدون ارجاع و خارج از صلاحیت ذاتی


قانون دادرسی و کیفر ارتش


قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


سنگ ،به اعتبارحساسیت موضع ورودجرح آلت قتاله محسوب است


درتشخیص قتاله بودن آلت ضرب وجرح ،حساسیت موضع اصابت نیزتاثیر کلی دارد


چوب ،به اعتباراصابت به موضع حساس یعنی سر،آلت قتاله محسوب است هر چندکه بین ورودضربه تافوت مجنی علیه فاصله زمانی وجود داشته باشد


چوب ، به اعتباراصابت به موضع حساس یعنی سر، آلت قتاله محسوب است


چوب ،آلت قتاله محسوب نمی شود


چوب ،به اعتباراصابت به موضع حساس یعنی سر، آلت قتاله محسوب است


چوب ، به اعتبار اصابت به موضع حساس یعنی سر،آلت قتاله محسوب است


چاقو،آلت قتاله محسوب است


سن متهم درپرونده ای که منتهی به حکم قطعی شده درصورتی که سن متهم درپرونده دیگرموثردرمیزان مجازات بارعایت احکام تعددوتکرارباشدنمی تواند ملاک تشخیص سن واقع گرددودادگاه مکلف است قدرمتیقن سن راملاک قراردهد