×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

چاقو،آلت قتاله محسوب است


بیل به اعتباراصابت به سر،آلت قتاله محسوب میگردد


اگرشاکی مامورخفیه آگاهی بوده چون اصل برعدم شناسائی اوازطرف اشخاص میباشد،لذاچنانچه موردایرادضرب وجرح واقع شوداین اتهام زمانی وارد است که متهم علم به ماموردولت بودن وی داشته باشد


منظورازحداقل واکثرمذکوردرماده 45مکررقانون مجازات عمومی حداقل و اکثراصل جرم است نه مجازاتی که ازلحاظ رعایت جهات مشدده مقرر شده است


اتهام ایرادضرب درغیرموردمنازعه قابل گذشت ازطرف شاکی خصوصی است


درامورجزائی اقراربه تنهائی دلیلیت نداشته وطریقیت برای کشف حقیقت دارد


اگرقانون لاحق نسبت به قانون سابق شدیدباشد،درحق مرتکب جرم اعمال نمیشودومجازات براساس قانون سابق تعیین میشود


اگرقانون قانون لاحق نسبت به قانون سابق شدیدباشد،درحق مرتکب جرم اعمال نمیشودومجازات براساس قانون سابق تعیین میشود


ثبوت شهادت کذب شهود در دادگاه کیفری که بموجب حکم قطعی باشد از موارد اعاده دادرسی است


درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه های نظامی موقت ، مسلزم جلب موافقت بزرگ ارتشتاران نیست


بکس (پنجه بکس )اسلحه سردمحسوب نشده وحمل آن قابل مجازات نیست


قانون ازدواج دادگاه را مخیر نموده که عاقد را به مجازات فاعل یا مجازات معاون جرم که خفیف تراست محکوم نماید


اگرمختلس مورداختلاس راقبل ازصدورحکم ردکرده باشداین امرمانع ازمجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشد نیست


مداخله وکیل دردادرسی های مربوط به محاکمات جنحه موجب قطعی بودن حکم دادگاه است


احکام صادره درامورجنحه درصورتیکه بامداخله وکیل اعم ازشرکت درجلسه دادگاه ویاتقدیم لایحه باشد،غیرقابل اعتراض بوده وقطعی هستند


باکفایت ادله اتهام هتک ناموس ،موجبی برای برائت متهم نیست


باکفایت ادله اتهام قتل عمد،موجبی برای برائت متهم نیست


باکفایت ادله اتهام قتل عمدموجبی برای برائت متهم نیست


کافی نبودن دلائل اتهام واردکردن وحمل موادافیونی ازموجبات برائت است


کشف مقدارجزئی ازموادمخدره درشیره کشخانه که ملازم بادائرکردن شیره کشخانه است حاکی ازاحرازقصدوسوءنیت متهم دراخفاءونگاهداری ویا فروش موادمخدره نمیباشدتامستلزم رعایت احکام تعددجرم شود