×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

انکار و تردید - ادعای جعلیت - جریمه ادعای جعل سند در صورت ترتیب اثر ندادن دادگاه به این ادعا - جریمه مدنی


در موارد اختلاف درصلاحیت ، دیوانعالی کشور مکلف است بعد از نقض رای پرونده را به مرجع صلاحیتدار احاله نماید


قراررد دعوی - ابطال دادخواست


استنادبه سابقه غیرموثرمتهم واختلاف گوئی دونفرزن درخانه اومنشاءاثر برتوجه اتهام دائرکردن فاحشه خانه نیست


ابلاغ اظهارنامه به متهم به صدورچک بلامحل درزندان نیزدارای اثر قانونی است


دادگاه جنائی نمیتواندامری راکه مربوط به اختلاف مطروحه دردادگاه حقوقی درخصوص دعوی مدنی میباشد،موردحکم خودقراربدهد


کافی نبودن دلائل اتهام نگهداری وفروش موادمخدر،موجب برائت متهم است


حد لواط با چهار بار اقرار ثابت ومستوجب اعدام است


تسبیب با فراهم کردن سبب تلف محقق ومستوجب ضمان می شود


احراز عمدی بودن قتل به اعتبار آلت صدمه


احراز قتل عمد بلحاظ وسیله ضرب و حساسیت موضع


ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در باب شرایط و نحوه محاسبه جزای نقدی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبازره با موادمخدر تخصیص یافته است


اخذ رضایتنامه بدون موافقت شاکی یا در حقیقت جعل معنوی


با توجه کشف اسکناسهای مجعول از ید متهمین صدور حکم در استفاده واستعمال اسکناس مجعول اسکناس مجعول به یک سال حبس تائیدمی شود


برای جلوگیری از سرو صدای کارگاه شاکی باید به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کنند


عدول از گذشت مسموع نمی باشد


مطابق ماده 23 ق 0م 0ا گذشت باید منجز باشد


در مقام اعمال ماده 22ق 0م 0ا دادگاه بدوی تکلیف داشته است مجازات مورد حکم را از حداقل فوق کاهش دهد


متهمین در مورد فحاشی به استناد ماده 86 ق 0ت در مورد قطع آب به استناد ماده 134 ق 0ت سابق محکومیت یافته اند


دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول تشریفات قانونی صحیحا و مطابق موازین قانونی اصدار یافته است