×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

قانون اساسنامه سازمان تامین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز تحقیقات تاریخ ، هنر و فرهنگ اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی


قانون موافقتنامه فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان


قانون اصلاح تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور


قانون موافقتنامه فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان


قانون موافقتنامه فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


قانون استفساریه مربوط به عبارت عمران روستایی در بند 2 تبصره 55 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور


قانون تفسیر بندهای ب و ج تبصره 49 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی


قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری


قانون استفساریه در خصوص تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


قانون اصلاح بند 4 قسمت الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شود


قانون احتساب وجوه پرداختی سال 1356 آموزش و پرورش منطقه ای استانها و شهرستانهای سراسر کشور جهت خرید سهام بانک فرهنگیان سابق به عنوان هزینه های قطعی


قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده 2 قانون مدنی


قانون احتساب خدمت دانشجویان پزشکی (انترنها) که بر اساس مصوبات مربوط در مناطق جنگی انجام وظیفه نموده اند به عنوان قسمتی از خدمت خارج از مرکز یا خدمت پزشکان و پیراپزشکان


قانون اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون رسیدگی به تخلفات اداری


قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی