×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

قانون ادامه عضویت شرکت ملی نفت ایران در انجمن بین المللی اکتشاف و تولید


قانون راجع به حقوق اعضا رسمی هیات علمی ، مربی لیسانس ، مربی ، استادیار، دانشیار دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و وزارتخانه ها که بازنشسته ، موظف و فوت شده یا بشوند


قانون راجع به معافیت هزینه های گمرکی کالاهای کابوتاژی


قانون راجع به اصلاح ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی


قانون اصلاح ماده 380 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی


قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362


قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب


قانون الحاق یک تبصره به ماده 7 قانون خدمت نیروی انسانی ، درمانی و بهداشتی مصوب 1358 9 24 شورای انقلاب


قانون تغییر نام سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی و اصلاح تبصره 4 آن


قانون الزام دولت به تقدیم لایحه قانونی نظام تهیه و توزیع


قانون اصلاح یک تبصره و الحاق چند تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور


قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران


قانون عضویت سازمان مبارزه با جذام در بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی


قانون تمدید قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات


قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها


قانون راجع به بازنشستگی و وظیفه شانزده نفر از کارکنان شهرداریها که از حقوق بازنشستگی و وظیفه استفاده نمی کنند


قانون راجع به کمک بلاعوض دولت جمهوری اسلامی ایران به سیل زدگان یمن جنوبی


با انکارمتهم برتعلق تریاک مکشوفه به خود وکشف تریاک ازصندوق عقب ماشین که دارای هفت نفرمسافربوده است موجبی برای محکومیت بدون دلیل متهم نیست


با کشف هروئین از شخصی که حامل آن است اصل براین است که مالکیت هروئین با آن شخص میباشد ، وادعای تعلق آن به شخص دیگری مستلزم دلیل اثباتی است