×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق


قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور


هر کس بدون مجوز قانونی در نتیجه بی احتیاطی به مالی دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد


خسارات مازاد بر دیه


با توجه به تعیین دیه خواهان در دادگاه کیفری بابت صدمات وارد شده و اینکه اصولا دیه مقرره در دادنامه به جای همان ضرر و زیان مورد ادعا می باشد لذا قرار عدم استماع دعوی صادر می شود


نظر به اینکه خواهان در پرونده کیفری از کلیه حقوق خود صرفنظر نموده و اعلام داشته با اسقاط حقوق احتمالی خود صرفنظر کرده است ادعایش محکوم به رد است


دریافت کننده چک مباشر و مقصر واقعی در قضیه است و شخص دیگری ( کارمندان سازمان که در انجام وظایف محوله سهل انگاری و کوتاهی نموده اند) مسئولیت نداشته و دعوی متوجه آنان نیست و قرار رد دعوی صادر می شود


صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت طلب خواهان به استناد شهادت شهود


جهت تعیین میزان خسارت ، اصولا همان طور که دادگاه بهای تریلی قبل از تصادف را به موجب نظریه کارشناس پذیرفته و تعیین کرده می بایست بهای بعد از تصادف را نیز بانظر کارشناس معین می نمود


مطالبه عدم النفع


قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها


قانون نحوه تامین کسری اعتبار مورد نیاز 96 بیمارستان کشور


قانون واگذاری مسئولیت امور مربوط به ترابری هوائی به سازمان هواپیمائی کشوری


قانون اصلاح موادی از قانون مدنی


قانون اساسنامه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور


قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح بند ب تبصره 22 قانون بودجه سال 1370 کل کشور


قانون اصلاح ماده 129 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی