×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی کشور


قانون لغو بند د قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی مصوب خرداد ماه 1334


قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 11 11 مجلس شورای اسلامی والحاق یک ماده به آن


قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1367 1 30 و الحاق موادی به آن


قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد 60، 70، 72، 73، 74، 80، 81، 82 و 83 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند مصوب


نظر به اینکه اداره مخابرات نقشه مشخصی برای کابلهای زیرزمینی ندارد و بدون وجود کروکی از محل استقرار کابلها و عدم حضور نماینده مخابرات در محل خاکبرداری ، نمی توان پیمانکار را مسئول دانست


هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار بغیرقراردهد


مطالبه خسارت ناشی ازدرو کردن و برداشتن محصول خواهان


مطالبه خسارت ناشی از قطع اشجار و تخریب زمین یونجه زار


مطالبه پول زمین موقوفه ای که در طرح خیابان قرارگرفته است


مطالبه خسارات از بابت حق توقیف لودرها


معامله بین مالک قبلی و خواهانها نسبت به بخش متصرفی خوانده باطل بوده است


هر یک از وراث مالک مستقل سهم خود بوده و به حصه دیگران حقی ندارند


نظر به اینکه زوج رضایت زوجه را به ازدواج مجدد تحصیل و شهود نیز بر ملائت او نظر داده اند حکم به ازدواج مجدد صادرشده است


عنن به شرط اینکه ولی یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد موجب حق فسخ برای زن خواهدبود


خواسته زوجه فسخ نکاح بوده است - عنن


شهادت باید ازروی قطع ویقین باشدنه به طورشک وتردید


حکم باید قطعی و منجز باشد در حالیکه حکم صادره به واسطه امری که احتیاج به کارشناسی دارد از حالت تنجز خارج و به صورت تعلیق درآمده است


مرد می تواندهر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد


احتساب پرداخت حق بیمه مطابق شناسنامه واقعی