×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1379


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات بازرگانی بین کشورهای در حال توسعه


قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین


آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی


قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


قانون شرکت های تعاونی


قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350


منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالی - جریمه ادعای جعل و قانون منع توقیف اشخاص درقبال


استرداد محکوم به اجرائی در صورت نقض حکم در دیوان کشور - طرز استرداد محکوم به - رفع اثر اجرائی از حکم منقوض


حق اجرا در موردی که دادگاه بدون توجه به رد ترکه وارث رامحکوم کرده است


تکلیف اجرا در صورت فوت محکوم علیه و نبودن ترکه


حق اجرا به مجموع مبالغی که وسیله اجرا وصول میشود تعلق میگیرد


حق اجرا - حق ا جرا در دعاوی غیرمالی


حق اجرا - حق اجرا در مورد اجرای حکم شورای عالی حل اختلاف کارگر و کارفرما


حق اجرا - حق اجرا در مورد افراز - اجرای حکم افراز همراه با پرداخت تفاوت بهای سهام


اجرای حکم در صورت فوت محکوم علیه - اجرای حکم در صورت رد ترکه - حق تقدم محکوم له که درزمان حیات محکوم علیه مال راتوقیف کرده - تساوی کلیه طلبکاران در استیفاء حقوق خود از ترکه


اجرای مفاد گزارش اصلاحی - اختلاف بین گزارش اصلاحی و پرونده ثبتی از نظر حدود ملک


اجرای حکم خلع ید اززمینی که درآن غرس اشجاریااحداث بنا شده است


تخلیه ملکی که بدستور دادگاه به محکوم له تملیک میشود


فروش مال غیر منقول - تقویم مجدد مال غیر منقول که هنگام تامین خواسته تقویم گردیده