×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمائی


قانون تشدید مجازات کبوترپرانی


قانون هواپیمائی کشوری


قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی


آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی


قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351


قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند


قانون مربوط به تبهکارانی که اطفال را به قصد فروش یا مطالبه وجه یا مال می ربایند


قانون اصلاح ماده 15 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار


قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار


ماده 166 قانون اجرای احکام حقوقی در خصوص پرداخت حق الاجرا به هریک از متصدیان اجراء نسخ شده است


در صورتیکه پس از صدور اجرائیه و انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ آن بمحکوم علیه ، طرفین سازش نمایند نصف حق الاجراء باید اخذ شود


نه دولت و نه شهرداری از پرداخت حق الاجراء معاف نیستند


وصول حق الاجراء در مورد اجراء حکم دیه مورد و مجوز قانونی ندارد


توقیف ملک بدون پلاک با توجه بقانون اجرای احکام مدنی


توقیف سهم مشاع مدیون جائز است و در آگهی فروش باین امر تصریح شود


هرگاه تعلق مال غیر منقول به محکوم علیه محرز باشد توقیف آن در مقام اجراء حکم جائز است هر چند که به ثبت نرسیده باشد


درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری که راسا در خارج از دادگاه صادر شده باشد بلامانع است و برای این تقاضا نیازی به تنظیم دادخواست و الصاق تمبر هزینه دادرسی نیست


قانون معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیا و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری


ارتفاق - حق عبور