×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

حق ارتفاق _ حق عبور رجوع از اذن - ارتفاق ملازم باحریم


حکم مقرر در ماده 401 ق م ناظر به بیع است نه قرارداد و در این قرارداد حق انصراف وجوددارد و بدون مدت هم می باشد


مدیرعامل غیرماذون بوده ودرحکم بیگانه است و اهلیت برای انجام معامله نداشته است بنابراین قرارداد شرایط اساسی انجام معامله وجودنداشته است


فسخ معامله به لحاظ محجور بودن (جنون )مالک


چون معامله ای براساس مقررات قانون واقع نشده است ابطال آن مورد ندارد


نظربه اینکه متعهد سفته هاشخص دیگری غیراز خواندگان دعوی میباشد عدم پرداخت وجه آن تاثیری درحق خواندگان ندارد


موضوع منطبق باتبصره 2 ماده واحده قانون آزادی معاملات وسائط نقلیه مصوب 1365 4 19 بوده است


به لحاظ اینکه درزمان تنظیم قراردادمحل اجاره وجودخارج نداشته تاعقداجاره تحقق پیدا کند خواهان می تواند ازحق فسخ درقرارداد استفاده نماید


فسخ معامله به علت عدم انجام تعهد


هرگاه بایع درظرف سه روزاز تاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری کند یامشتری ثمن رابه بایع بدهد دیگربرای بایع اختیارفسخ نخواهد بود


ازمفهوم ومنطوق مبایعه نامه ، رضای طرفین وایحاب و قبول بر وقوع معامله معلوم ومشخص است


وجه التزام مصرح در قرارداد دلیل براختیارخوانده به انصراف معامله نبوده و موید استحکام قرارداداست


نظربه اینکه طبق قولنامه ، ایجاب و قبول و قبض واقباض بین طرفین به عمل نیامده و فقط توافق به معامله بین آنان شده است ، نظر دادگاه دائربروقوع بیع موجه به نظرنمی رسد


پرداخت طلب بستانکار مقدم از طرف یکی از محکوم لهم - تکلیف اجرا در مورد وصول وجه پرداخت شده به بستانکار مقدم از محکوم علیه اجرائی


معرفی مال غیرمنقول از طرف محکوم علیه مستلزم ارائه دلیل مالکیت است


توقیف مال - توقیف اموال ضامن محکوم علیه - وصول محکوم به از ضامن


توقیف مال - توقیف وجوه پرداخت شده بورثه مقتول در قبال بدهی متقول


نظربه اینکه سند معامله با توافق مستاجرملک مزبورتنظیم شده است موافق مقررات بوده وصحت آن تشخیص می گردد


مندرجات قرارداد، مبین قصد انشاء وایجاب و قبول طرفین در انعقادعقدبیع شرعی وقطعی می باشد گنجاندن حق فسخ ،مخالفتی بامقتضای ذات عقدبیع ندارد


به لحاظ اینکه خوانده نه ماه قبل از ممنوع المعامله شدن اقدام به تنظیم قرارداداعیانی خانه نموده است نباید حقی از خواهان تضییع شود