×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

قانون اجازه تبدیل شرکتهای توسعه صنایع پزشکی ایران و پخش فرآورده های پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شرکتهای دولتی


قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی


قانون اصلاح ماده 20 اصلاحی قانون برق ایران مصوب 1362 5 20 مجلس شورای سلامی


قانون شمول قانون استفاده از خدمات خارج از وقت اعضا هیات علمی و اعضا غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1365 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 9 به اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص


قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی ، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح


قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور


قانون افزایش سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول


قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات


توقیف اموال دولت بعنوان تامین خواسته ویااستیفاء محکوم به جائز نیست - جلب دولت ایران به دادگاههای خارجی از نظر قوانین ایران اعتبار ندارد


ماده 139 قانون تعزیرات نسبت بمورد خود ناسخ ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالی است


در صورتکیه حکم به تخلیه سهم مشاعی صادر شود تمام ملک تخلیه خواهد شد


تقاضای ابطال ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی


خیار فسخ نکاح فوری بوده وطرفی که حق فسخ دارد اگر بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود


با توجه به غشو بودن زوج زوجه در عسر و حرج تشخیص داده شده است


وکیل زوجه اظهار داشته است که زوج موکل را12 سال است که عقد نموده لکن حاضر به ازدواج نمی باشد به عبارتی او را به اسارت خود درآورده است 0 (عسروحرج )


زوج من به اتهام قتل عمد 6 سال است در زندان است ودر حال بررسی حکم قصاصش است در عسر و حرج هستم تقاضای طلاق دارم که پذیرفته میشود


اینکه زوجه اظهار داشته شوهرم معتاد به قماربازی است ودلائلی ابرازی به حدی نیست که موجب و مجوز برای طلاق گردد


به علت ناراحتی روانی که ناشی از اعمال (مقاربت غیر متعارف وغیر طبیعی ) زوج است تقاضای طلاق نموده است که حکم با توجه به گواهی پزشکی حکم به رد دعوی صادر شده است