×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تاسیس مرکزی برای دریافت گزارش عملکرد در دستگاههای مشمول اصل 50 اصول سیاست فرهنگی کشور


آئین نامه اجرائی جزء (5-1) بند (ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (12) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اضافه کار پرسنل مشمول قانون ارتش وقانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


تصویبنامه در خصوص افزایش نرخ برق


آئین نامه اجرائی بندهای (الف )،(ب )(ج ) (د) ماده (121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ضوابط اجرائی بودجه سال 1380 کل کشور


تصویب نامه راجع به همکاری کلیه دستگاههای دولتی در خصوص کنترل بیماریهای بازپدید ونوپدید


لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی


امضای اسناد انتقال اراضی مورد تملک دستگاههای دولتی با وزارت مسکن وشهرسازی است واین اختیار قابل تفویض نمیباشد


قانون اصلاح قانون تعیین حقوق ماهانه پرسنلی که به ترفیع درجه نائل می شوند


قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب 1359 11 1 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی


قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365


قانون اصلاح ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 12 27 مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1364 کل کشور


قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور


قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند


قانون نحوه تامین دارو در مناطق محروم و نیازمند کشور


قانون اصلاح قانون تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی