×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به ماده چهارقانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی ووظیفه عائله تحت تکفل جانبازان وشهداءانقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی وپرداخت حقوق ومزایای مجروحین جنگ تحمیلی وانقلاب اسلامی مصوب 1361 11 25مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده10آن


قانون اصلاح تبصره 85قانون بودجه سال 1356کل کشور


قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه هاوموسسات و شرکتهای دولتی درنهادهای انقلاب اسلامی وماموریت کارکنان نهادهای مزبوربه وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی


قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصدازپرسنل موردنیازخودازبین جانبازان انقلاب اسلامی وبستگان شهدا


قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی کشوربه سازمان زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی کشور


قانون واگذاری پرداخت حقوق ومزایای ماهانه وراث شهداءومفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وکارمندان کشوری به بنیادشهیدانقلاب اسلامی


آئین نامه تعرفه های حق آزمایش موضوع تبصره 55قانون بودجه سال 1364


آئین نامه نحوه هماهنگی وتفکیک وظایف بین وزارتخانه جاهدسازندگی و نیرو در زمینه برق رسانی به روستاهای کشور


آئین نامه اجرائی بند ح تبصره 15قانون بودجه سال 1364


قانون نحوه وصول مالیات مشاغل


آئین نامه معاملاتی شرکت انتشارات علمی وفرهنگی


آئین نامه نحوه مصرف اعتبارموضوع بند و تبصره 15قانون بودجه سال 1364کل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات ردیفهای 113544و503078 موضوع بندهای الف و ب تبصره 30قانون بودجه سال 1364کل کشور مربوط به سازمان پژوهشای علمی وصنعتی ایران


قانون اصلاح ماده 1205 قانون مدنی


آئین نامه اجرائی قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی


اساسنامه موسسه تحقیقات منابع آب (تماب )


اصلاح تصویبنامه شماره 80312مورخ 1364 9 30


آئین نامه اجرائی تبصره 1قانون پرداخت کمک هزینه مسکن ماموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی درخارج ازکشور


قانون مجوزپرداخت تعهدات طرحهای عمرانی مربوط به سالهای 1358تاپایان 1363


قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور