×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی غیرمشمول


اصلاح قسمتی ازآئین نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری


قانون تاسیس شرکت تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال


آئین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی


تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتخاب برادرآقای احمدعلیزاده بعنوان دادستان دیوان محاسبات


تصویبنامه در خصوص اصلاح اساسنامه انجمن حمایت زندانیان


قانون الحاق دوتبصره به ماده 43قانون توزیع عادلانه آب


تصویبنامه راجع به حذف عبارتی ازبند الف واضافه نمودن بند ج به ماده 41آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات


تصویبنامه راجع به ورودهدیه ازطریق پست


قانون لغوقانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب 1360 4 14


آئین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کار


آئین نامه اجرائی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی ( رادیو اپراتوری )


قانون اصلاح ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری


اصلاح عبارتی تبصره 16قانون بودجه ارزی سال 1364کل کشور


تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارردیف 113600 شورایعالی انقلاب فرهنگی ،موضوع تبصره 29قانون بودجه سال 1364کشور


تصویبنامه راجع به آئین نامه نحوه مصرف اعتبارموضوع بند ط تبصره 15قانون بودجه سال 1364کل کشور


قانون تاسیس شرکت کشتیرانی ایران وپاکستان


تفسیرقانونی ازتبصره 1ماده 2وماده 4قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران


قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی