×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

آئین نامه موضوع ماده 7 لایحه قانونی تعیین مدیریامدیران موقت دولتی برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وتجاری وکشاورزی وخدماتی اعم ازبخش عمومی وخصوصی درارتباط باماده 6 لایحه قانونی مذکور ماده


قانون فروش وتحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه


آئین نامه نحوه اجرای تبصره 22 قانون بودجه سال 1364 و مبالغ قابل پرداخت به پزشکان ووابستگان حرف پزشکی وپیراپزشکی مشمول قانون خدمت یکماهه مصوب 1363 8 22 مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به تغییرنام روستای دره عثمان شهرستان تویسرکان به سادات - آباد


آئین نامه نحوه مصرف اعتبارردیف 131501(سازمان بهزیستی کشور- امورامدادامام -کمک )موضوع تبصره 29قانون بودجه سال 1364


آئین نامه اجرائی بند3 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364کل کشور


اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 69قانون بودجه سال 1355کل کشور


تصویبنامه راجع به پرداخت پاداش وعیدی کارکنان دولت بصورت سکه بهارآزادی


دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره 40قانون بودجه سال 1364کل کشوردرموردبازپرداخت بدهی فارغ التحصیلان بهره مندازمزایای صندوقهای رفاه دانشجویان


اصلاحات عبارتی در قانون بودجه سال 1364 کل کشور


قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی


آئین نامه اجرائی اعتبارردیف 114006موضوع بندهای (الف )و(ه ) تبصره 29قانون بودجه سال 1364


قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها


قانون تامین اعتباربرای هزینه های جانبی خریدفرآورده وانتقال نفت خام به خارج وبرگشت فرآورده های آن به داخل کشورونیزخرید7 فروندکشتی نفتکش


اصلاح عبارتی قانون مقررات صادرات وواردات سال 1364


آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار


تصویبنامه راجع به مرخصی استحقاقی


اصلاح تصویبنامه شماره 9250- 1364 4 10


آئین نامه اجرائی ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1363 10 18