×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

قانون دریافت عوارض خروج ازکشور


تصویبنامه راجع به اضافه نمودن عبارت ذیل بعنوان ماده 18 به آئین نامه اجرائی بند2ماده 9قانون بودجه سال 1364


آئین نامه اجرائی موضوع بندب ازقسمت 1تبصره 4 قانون بودجه سال 1364کل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارردیفهای 105100و503086(بنیاد امورمهاجرین جنگ تحمیلی -کمک )موضوع تبصره 29قانون بودجه سال 1364کل کشور


تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی موضوع بند (ی )تبصره 38 قانون بودجه سال 64درارتباط بااعتبارات جهادسازندگی


تصویبنامه راجع به نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره 13قانون بودجه سال 1364


آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 7 29


آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی


آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی


تصویبنامه راجع به نحوه مصرف اعتبارموضوع بند(ج )تبصره (29) قانون بودجه سال 1364


اصلاحیه تصویبنامه شماره 5762-1364 3 9


قانون الحاق بنیادامورجنگزدگان به وزارت کار


تصویبنامه راجع به اصلاح جدول حقوق ونرخ های خدمت پستی


قانون شمول قانون خدمت نیروی انسانی ،درمانی وبهداشتی مصوب 1358 9 24 شورای انقلاب واصلاحات بعدی به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی


قانون واگذاری باقیمانده اعتبارات عمرانی استانی وملی استان ایلام درسالجاری به کمیته برنامه ریزی استان


آئین نامه اجرائی قانون انتخابات ریاست جمهوری


تصویبنامه درموردتعرفه چاپ آگهی های دولتی


آئین نامه اجرائی مربوط به موارد ونحوه مصرف اعتبارردیف 503042قانون بودجه سال 1364 کل کشور موضوع هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی ،رانده شدگان


آئین نامه اجرائی قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی وموسسات دولتی غیزمشمول قانون استخدام کشوری به عنوان ماموربه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مشمول این قانون وسایرشرکتهای وموسسات دولتی


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه ومستمری وراث کارمندان مصوب 28آذرماه 1338وبرقراری حقوق وظیفه درموردفرزندان ونوادگان اناث