×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی بویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)


تصویبنامه در مورد اجاره ماشین آلات راه سازی


تصویبنامه راجع به شرکتهای تحت پوشش


قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1362 3 1مجلس شورای اسلامی


قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


اصلاح تصویبنامه شماره 6052


قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند 5 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364کل کشور


اصلاح عبارت تصویبنامه شماره 5514 - 26 2 1364 هیات وزیران


آئین نامه اجرائی تاسیس استخرهای شنا


آئین نامه اجرائی تبصره 43 قانون بودجه سال 1364کل کشور


آئین نامه اجرائی بند6 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364کل کشور


قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی


آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های ارزانقیمت موضوع تبصره 37 قانون بودجه سال 1364


اصلاحات تصویبنامه شماره 76358 مورخ 1363 11 10 در مورد خانه های سازمانی


آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 36 قانون بودجه سال 1364


تصویبنامه درموردواگذاری یکباب خانه


آئین نامه نحوه مصرف اعتبارردیف 503047 (کمک به حساب 100امام ) موضوع تبصره 29قانون بودجه سال 1364


تصویبنامه راجع به اصلاح بند20آئین نامه سوادآموزی


قانون الحاقیه ماده 268آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی