×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره 27 قانون بودجه سال 1364


تصویبنامه موردواگذاری موتورسیکلت هاوموبیلت ها


تصویبنامه راجع به واگذاری وفروش اراضی وساختمانهای دولتی


قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی موضوع بندج تبصره 3 قانون بودجه سال 1364 کل کشور


قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364


قانون حذف اختیارات شاه معدوم درقوانین ومقررات مربوطبه نیروهای مسلح


تصویبنامه تمدید اعتبار پیشنهادشماره 1071 11 وزارت راه وترابری راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی


آئین نامه اجرائی بند2تبصره 9 قانون بودجه سال 1364کل کشور


قانون اجازه استخدام قضات به شورای عالی قضائی


تصویبنامه راجع به تمدیداعتبارتصویبنامه های شماره 31592و47968 تاپایان شهریورماه سال 1364


اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی


تصویبنامه درموردتعیین سال بین المللی جوانان


اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانشرقی


قانون اعزام دانشجوبه خارج ازکشور


آئین نامه نحوه اجرای تبصره 22قانون بودجه سال 1364 ومبالغ قابل پرداخت به پزشکان ووابستگان حرف پزشکی وپیراپزشکی مشمول قانون خدمت یکماهه مصوب 1363 08 22


قانون وظایف وزارت امورخارجه


تصویبنامه شورایعالی قضایی در مورد عفو


آگهی اجرای قانون روابط موجرومستاجرمصوب (1365)


قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن