×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

اصلاحیه تصویبنامه شماره 34164 مورخ 1365 5 5


تصویبنامه راجع به انتخاب اعضای شورای پژوهشهای علمی کشور


قانون اصلاح بند (ج ) تبصره 16 قانون بودجه سال 65 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه شماره 34632


آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف 113600 شورایعالی انقلاب فرهنگی -کمک موضوع بند ج تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 کل کشور


قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن


قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 7 29 مجلس واصلاحات والحاقات بعدی آن


آئین نامه هماهنگی وتفکیک وظایف وزارتخانه های مسکن وشهرسازی وجهادسازندگی


قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب


قانون بر قراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث وسوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی


الحاق ماده 8 به آئین نامه اجرائی تبصره 26 قانون بودجه سال 1364


قانون تصویب قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه مربوط به امانات پستی و آئین نامه های اجرائی آنها و اساسنامه اتحادیه پستی جهانی و آئین نامه عمومی آن و پروتکل های نهائی آن منعقده در کنگره ریودوژانیرو (1979) مطابق (1358) و اجازه تسلیم اسناد مصوب آنها


آئین نامه شورای صادرات استان


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 503047(کمک بحساب 100امام ) موضوع تبصره 15 قانون بودجه سال 1365


آئین نامه اجرائی ماده 16 قانون صادرات وواردات سال 1365


قانون معافیت کالاهاوتجهیزات صنعت آب وبرق از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی وسودبازرگانی


آئین نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران