×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به هزینه کردن حداکثر 10درصد اعتبارت جاری وزارت پست و تلگراف و تلفن


قانون آزادی معاملات وسائط نقلیه


قانون اصلاح تبصره 66 قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 1355 12 26


قانون اجازه استخدام قضات به شورایعالی قضائی


قانون مربوط به حق حضانت


تصویبنامه راجع به فهرست آفات عمومی وقرنطینه نباتی


قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند


تصویبنامه راجع به تخفیف در پیمان ارزی مواد غیر فلزی و مصالح ساختمانی


اصلاحیه ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365


تصویبنامه راجع به اعزام یکنفر مترجم


استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای نیمه تمام متوقف


قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری


آئین نامه اجرائی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهداء و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وکارمندان کشوری به بنیاد شهیدانقلاب اسلامی


قانون اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاهها


قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاءهیات علمی و اعضاء غیر هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور


قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در(اتحادیه نظارت کننده برشرکتهای بیمه در کشورهای در حال توسعه )


تصویبنامه راجع به تمدیدمهلت صدورکالاهای موضوع ماده 51 آئیننامه اجرائی صادرات و واردات سالجاری (1365)


آئین نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور


تصویبنامه راجع به هزینه دستمزد نگهبانان کارگاههای شرکتهای مشمول ماده 46 شرایط پیمان عمومی


قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران