×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

اصلاحیه تصویب نامه تعرفه فروش اطلاعات نقشه برداری ثبنی ( کاداستر )


عناوین ردیفهای استانی جدید ضمیمه آئین نامه اجرائی ماده 79 قانون برنامه سوم توسعه کشور


آئین نامه اجرائی ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه راجع به انتزاع محدوده منطقه مسکونی عالی شهرازشهرستان تنگستان والحاق آن به دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بوشهر


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره (3 ) قانون بودجه سال 1379کل کشور


مسئولیتهای قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مراقبت و کنترل کالاهای پزشکی و جلوگیری از کاربرد کالای پزشکی نامطلوب


راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در خصوص کشتیرانی تجاری دریائی


قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر


تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص جابجایی اعتبارات سال 1379 طرحهای عمرانی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (47) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در مورد مقابله با خشکسالی و تکمیل طرحهای نیمه تمام حوادث غیر مترقبه


تعرفه هزینه های ایاب و ذهاب و حق الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 06 28


آئین نامه اجرائی موضوع بند «ب» تبصره 34 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان مشهد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی شوراهای اسلامی کار


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان ترکمن


آئین نامه اجرائی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 1360 06 07 مجلس شورای اسلامی