×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

قانون تحویل یک میلیون تن نفت مجانی به دولت سوریه


قانون استمهال و تقسیط دیوان دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره


اصلاح اشتباهات تایپی تصویبنامه 68684- 1365 09 12


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان کهکیلویه


آئین نامه اجرائی قانون نحوه تامین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور


قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است


قانون اصلاح تاریخ تقدیم لایحه بودجه


قانون اصلاح قانون راجع به هزینه های مربوط به بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان ایران در خارج از کشور


قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی از چاپ وانتشار نشریات غیر ضروری


قانون منع نامزدی مجدد منتخبین حوزه هائی که اعتبار نامه آنان بعلت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد شده است


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری متحده تانزانیا


اصلاحات آئین نامه اجرائی پلیس قضائی


آئین نامه اجرائی طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی واصلاحیه آن


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 کل کشور


تصویبنامه راجع به الحاق بند 18 به آئین نامه اجرائی تبصره 16 قانون بودجه سال 1365


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 128000 نهضت سوادآموزی موضوع بند(ج ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون خدمت وظیفه عمومی


تصویب نامه در خصوص ماده (118 ) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ


مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میاندو آب


تصویب نامه راجع به تعرفه فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر )