×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق بندر ترکمن


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات وصادرات و واردات


تصویب نامه در خصوص ترکیب شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری


اصلاح مواد 220 لغایت223 آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


تصویبنامه در خصوص معافیت کالاهای تولید شده در داخل کشور که برای مصرف داخلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی حمل می شوند از سپردن پیمان ارزی


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سهند


آئین نامه ستاد نظارت و ارزیابی


قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن


قانون اختصاص دودرهزار درآمد ناشی از فروش نفت خام برای عمران و آبادانی مناطق نفت خیز


قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری اکو


قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی


قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان


قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت ، توهین و یا هتک حرکت مندرج در مقررات جزائی مواد (513)،(514)،(608)،(609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7(و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات


تصویبنامه در خصوص تعیین میزان پیش پرداخت برای گشایش اعتبار اسنادی (L C) در سال 1379


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کمک رسانی به هنگام وقوع حادثه هسته أی یا فوریت رادیولوژیکی و کنوانسیون اعلام فوری حادثه هسته أی


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارائی


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن