×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی


قانون اصلاح برخی از مواد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون تعیین حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح بند یک ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334


قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار


قانون اصلاح قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری مصوب 1360 6 1


قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی ) و سپاه


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سیرالئون


قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت بهداری


قانون اصلاح قانون ثبت احوال


قانون الزام دولت در مورد تهیه لایحه خودکفایی شرکتهای واحد اتوبوسرانی


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای باختر


قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث


آئین نامه ایجادهماهنگی وتفکیک وظایف مشترک وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 81 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده 17اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


قانون اصلاح موادی ازقانون نظام پزشکی والزام دولت جهت تهیه و تنظیم وارایه لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


قانون تعمیم تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران ،همافران وکارکندان ارتش ،ژاندارمری وشهربانی کشورمصوب 1351 12 27 به عائله درجه یک دانشجویان ،دانش آموزان وسایرمحصلین مراکزآموزش کادرثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده 10قانون حقوق ومزایای پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون وصول مالیات ازاتومبیل های غیرسواری واصلاح بعضی ازمواد قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی