×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

قانون راجع به معافیت کارکنان انجمنهای بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی ناشی ازتطبیق باآئین نامه استخدامی تامین اجتماعی


قانون راجع به افزایش سرمایه ایران دربانک بین المملی ترمیم و توسعه


تصویبنامه راجع به تعیین رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل سازمان مسکن


تعیین مشاوریا معاون نخست وزیربعنوان وزیرمشاورجهت عملیات اجرائی ،مغایرقانون اساسی است


نظر شورای نگهبان در مورد رای اعتماد به هیات وزیران


نظر شورای نگهبان در مورد قراردادهای دستگاههای دولتی با شرکت های خارجی


آئین نامه اجرائی تبصره 63قانون بودجه سال 1363


قانون احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههای انقلاب


قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی وموسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری بعنوان ماموربه وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول این قانون وسایر شرکتهاوموسسات دولتی


قانون اصلاح ماده 42آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی فصل دوم -قانون توزیع عادلانه آب


تصویبنامه درمورد تغییر نام روستا


قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که درنهضت سوادآموزی خدمت کرده انددرسوابق استخدامی آنان دردستگاههای دولتی


اجرای قانون روابط موجر و مستاجر در مراکز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر


تبصره الحاقی به ذیل ماده 2آئین نامه کمیسیون عفووبخشودگی


قانون خدمت وظیفه عمومی


آئین نامه نحوه مصرف اعتبارردیف 128000(نهضت سوادآموزی - کمک)


اصلاحیه تاریخ صدور،وحذف کلمه کیلو


اصلاح عبارت بند11ماده 25آئین نامه مترجمان رسمی


آئین نامه اجرائی موضوع قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1362 8 8 مجلس شورای اسلامی