×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره 65 قانون بودجه سال 1363


آئین نامه اجرائی قانون اعطای معافیت مالیاتی کالاهائیکه اجازه صدور دارند (مصوب 1362 2 29 مجلس شورای اسلامی)


آئین نامه اجرائی بندالف تبصره 31 قانون بودجه سال 1363


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3قانون بودجه سال 1363


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 13501(سازمان بهزیستی کشورامور امدادامام -کمک )موضوع تبصره ردیف 31قانون بودجه سال 1363


قانون راجع به اجازه فروش موتور سیکلتها و موبیلتها به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنهابه افرادمزبور


قانون راجع به الحاق به مقاوله نامه حمل و نقلهای بین المللی با راه آهن


تصویبنامه راجع به بند 2مصوبه شماره 8956


پیوست شماره 1آئین نامه اجرائی نحوه صدورپروانه مصرف معقول آب کشاورزی


نظر شورای نگهبان درمورد آئین نامه انتظامی پزشکی مصوب کمیسیونهای مشترک بهداری و دادگستری مجلسین رژیم منحله


نظر شورای نگهبان راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی


قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی


قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر


قانون راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه


قانون انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش ازسازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین وزارتخانه های کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی


قانون راجع به اصلاح ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی


متن اصلاحی آئین نامه اجرائی فعالیت انجمن های اسلامی


قانون الحاق ماده واحده به قانون رای اعتمادبه نخست وزیرمصوب مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی