×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

دستورالعمل اجرائی و برنامه زمان بندی تجدیدنظر شده تبصره 66 قانون بودجه سال 61موضوع تبصره 69قانون بودجه سال 1363


انتخاب ناظر در کمیسیون حفاظت و توسعه صنایع ایران


آئین نامه اکتشاف معادن و جایزه کشف


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 503047 (کمک به حساب 100امام ) موضوع تبصره قانون بودجه سال 1363


اصلاح صدرتصویب نامه شماره 83380


آئین نامه اجرائی و نحوه مصرف اعتبارموضوع بند ب تبصره 76 قانون بودجه سال 1363


قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه ضوابط و نحوه گذاری ساختمانهای احداث شده در مناطق زلزله زده قیر و کارزین


آئین نامه اجرائی تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشوردر زمینه آب و خاک


آئین نامه اجرائی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363کل کشور


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 105100(بنیادامور مهاجرین جنگ تحمیلی -کمک )موضوع تبصره 31قانون بودجه


آئین نامه اجرائی مشترک مربوط به مواد قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادرثابت ارتش وقانون تاسیس صندوق پس اندازثابت افسران ،درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان شهربانی و ژاندارمری


اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه شرکت سهامی حمل ونقل جاده ای یخچالدار


آئین نامه معاملات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


انتخاب ناظر در کمیسیون حفاظت و توسعه صنایع ایران


تفسیر قانونی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362


تفسیر قانونی راجع به بند د تبصره 3قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیرا پزشکی مصوب 1360 08 24


نظر شورای نگهبان در مورد ماده 18 گذرنامه نسبت به بانوانی که حج برذمه دارند