×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

قانون تغییرنام وزارت دفاع ملی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون گمرکی مربوط به حمل ونقل بین المللی کالاتحت کارنه های تیر ( کنوانسیون T I R )


قانون پرداخت کمک هزینه مسکن وکمک هزینه تحصیلی به فرزندان ماموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی در خارج از کشور


قانون اصلاحیه دیوان محاسبات


اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران


قانون راجع به تفویض وظایف واختیارات وزیر صنایع ومعادن سابق در جلسات شوراها هیئتها ومجامع مختلف به وزراءصنایع صنایع سنگین و معادن وفلزات


قانون واگذای واحدهای غیر بهداشتی ودرمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام


قانون اصلاح بند ( الف ) ماده (1) آئین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی


آئین نامه اجرائی تبصره 14قانون بودجه سال 1363کل کشور


اصلاحات آئین نامه اجرائی تبصره 27 قانون بودجه سال 1363 کل کشور


قانون الحاق سه تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده ازمعلولولین انقلاب اسلامی که قادربه انجام کارمیباشندهمچنین افرادخانواده شهدا ومعلولین ازشرط بند ج ماده 14قانون استخدام کشوری مصوب 1361 6 16 مجلس شورای اسلامی


قانون تصدی وزارت مسکن وشهرسازی


آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1363کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 12قانون بودجه سال 1363


آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 کل کشور


آئین نامه بند2 ازقسمت الف تبصره 22قانون بودجه سال 1363 کل کشور


قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه


قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت


قانون اصلاح تبصره 54بودجه سال 1363 درخصوص اعتبارات جهاد سازندگی


قانون الحاق 2 بند به ماده 39 قانون استخدام کشوری