×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

قانون راجع به فروش وتحویل نفت مجانی به دولت سوریه واجازه تقسیط


اخذ تعهد از داوطلبان ورود به دوره دستیاری مقیم رشته های تخصصی بالینی پزشکی مغایر با قانون تشخیص نگردید


قانون راجع به مقررات اداری واستخدامی سازمان بازرسی کل کشور


قانون اجازه صدورجوازحمل سلاح توسط ژاندارمری


قانون موارد معافیت بند 2 تبصره 85 قانون بودجه سال 1362


قانون راجع به حذف اختیارات شاه معدوم و وابستگان و خاندان سلطنتی رژیم منفورگذشته در قوانین و مقررات مصوبه تا تاریخ 1357 11 22


قانون راجع به اصلاح ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 و حذف تبصره های 1 و2 ماده مزبور


تفسیرقانونی راجع به قانون حداکثرحقوق بازنشستگی مصوب 1359 1 26 وقانون تعیین حداکثرحقوق بازنشستگی ووظیفه کارکنان دولت ومشمولین صندوق تامین اجتماعی مصوب 1361 03 30


قانون الحاق دوتبصره به ماده 7 قانون اصلاح خدمت خارج ازمرکزپزشکان ودندانپرشکان ودارسازان مصوب 1360 3 4 مجلس شورای اسلامی


آئین نامه مالی شرکت انتشارات علمی وفرهنگی


قانون راجع به خدمت یکماهه پزشکان ووابستگان حرفه پزشکی وپیراپزشکی


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره 64 قانون بودجه سال 1363


آئین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم تیرماه یکهزارو سیصدوشصت ودو مجلس شورای اسلامی


تغییرعبارت تصویبنامه


آگهی موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب مردادماه 1356


اساسنامه شرکت سهامی حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه تطبیق معادن


آئین نامه نحوه تعدیل وتثبیت اجاره بهای واحدهای مسکونی


آئین نامه اجرائی بند (ی) تبصره 54 قانون بودجه سال 1363کل کشور


قانون تبدیل مرکزانتشارات علمی وفرهنگی ازصورت مرکزوابسته به شرکت دولتی وابسته