×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی ) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تغییر نام دهستان بابویی به روستای بوستان


آئین نامه اجرائی قانون استفاده اجباری از کمربند وکلاه ایمنی مصوب 1376


اصلاحیه آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت


اصلاحیه آئین نامه نحوه اعطای اعتبارات به طرحهای صادرات خدمات فنی و مهندسی


اصلاحیه آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب


آئین نامه اجرائی ماده (56) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی


تصویب نامه راجع به نرخ فروش نفت سفید و نفت کوره و نفت گاز


تصویب نامه راجع به تغییرات در شهرستان داراب


آئین نامه اجرائی بند(د) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ز) تبصره (44) قانون بودجه سال 1380کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازاردرخصوص قیمتهای داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی


قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون بین المللی اینمارست ضمیمه و موافقتنامه عملیاتی آن


آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته


تصویب نامه راجع به تبدیل روستاهای زاغه ومعمولان به شهر


اصلاحیه تصویب نامه شماره 80604 ت 19438ه مورخ 1376 12 27


تصویبنامه درخصوص لغوماده (7)آیین نامه اجرایی ماده (7)قانون بیمه همگانی خدمات درمانی


اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (30)قانون بودجه سال 1377کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه شماره 19023 ت 19796ه مورخ 1377 3 27