×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویب نامه در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی دراستان خوزستان


تصویبنامه راجع به اصلاحات در استان آذربایجان غربی


تصویبنامه راجع به ایجاد دهستان حومه در شهرستان لامرد


تصویبنامه راجع به ادغام روستاهای کفراج و حاجی آباد کفراج


آئین نامه اجرائی بند(د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ن ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ن ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (م ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء(3) بند(الف ) و بندهای (ب ) و(ج ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (47) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی بند( د ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون امور گمرکی - مصوب 1350 و آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی - مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آنها))


آئین نامه اجرائی جزء (1) بند(ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (32) قانون بودجه سال 1380کل کشور