×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

قانون اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به یارانه پنیروپودرهای شوینده


آئین نامه اجرائی تبصره (35) قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین استانداردگازهای خروجی ازاگزوزخودروهای سواری وانت


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به واردات شکر


تصویبنامه درخصوص زمان برگزاری امتحانات مناطق گرمسیری


ضوابط پرداخت فوق العاده جذب کارکنان عملیات پرواز و خلبانان شرکت هواپیمایی خدمات ویژه


اصلاحیه آیین نامه قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری ونحوه ورود به دوره پیش دانشگاهی


چگونه تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خریدخدمت به پیمانی


تصویب نامه درخصوص الحاق تبصره 3به ماده (1)آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورودرزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی


قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران


آئین نامه مراکزمراقبت بعدازخروج


آئین نامه اجرائی امورخودکفایی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور


اصلاح بند(1)اصلاحیه آیین نامه حقوق ومزایای شهرداران


تصویبنامه درخصوص فوق العاده های مخصوص مدیریت ومحرومیت اعضای هیات علمی شاغل دردانشگاههاوموسسات ومراکزآموزش عالی


تصویبنامه راجع به تنفیذآیین نامه اجرایی بند(ط)تبصره (9)قانون بوجه سال 1377 کل کشور


قانون موافقتنامه استرددادمجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان


قانون استفساریه بند(ب )تبصره (52)قانون بودجه سال 1378کل کشور


قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان


قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری