×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به بند(الف )ماده (1)قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران


اصلاحیه تصویبنامه راجع به مهلت واریز تعهدات ارزی


آئین نامه اجرائی جزء (1) بند (ب ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افرادواجدشرایط استفاده از سهمیه ایثارگران دردانشگاههاژموسسات آموزش عالی کشور


قانون اجازه اختصاص سودویژه عملکردشرکتهای برق منطقه ای تابعه وزات نیرو،سازمان برق ایران ،سازمان آب وبرق خوزستان وتوانیربرای انجام هزینه های سرمایه ای درسال 1373


اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (35)قانون بوجه سال 1377


تصویب نامه راجع به تعیین حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی داخلی واعزام به خارج


تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای هرآبال به شهر


تصویب نامه راجع تبدیل روستای مهرآبادبه شهر مهرشهر


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تامین اعتباراحداث تکمیل توسعه وتجهیز اماکن ورزشی


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای گهروبه شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای محمودآبادنمونه به شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای زرین آبادبه شهرزرین رود


اصلاحیه تصویب نامه راجع به صادرات کالادربازارچه های مرزی


تصویبنامه درخصوص الحاق تبصره به ماده 27آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور


تصویبنامه راجع به نحوه مصرف وصولی هاازمحل حق التولیه اماکن مذهبی درسال 1378


ضوابط اجرایی بودجه جاری سال 1378کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون جبران وپیشگیری عوارض ناشی ازخشکسالی


آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت )


آئین نامه اجرائی قانون روابط موجرو مستاجر