×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1378کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(خ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ط) قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین ضریب حقوق قضاوت واعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی


مطالبه ثمن مبیعی که متعلق به غیر بوده است


رای داور مصداق بارز بندهای یک و دو ماده 665 ق0آ0د0م می باشد


رای داور مشمول از شقوق مندرج در ماده 665 ق0آ0د0م نمی باشد


تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیتدار است


نظر به اینکه رای محکمه بر فسخ قرارداد قطعیت یافته است 0 باب داوری مسدود بوده و سالبه به انتفاء موضوع بوده است لذا ابطال می گردد


شخصی که دادخواست ابطال رای داور به دادگاه تسلیم می نماید باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای داور به تقدیم دادخواست مبادرت نموده باشد


در صورتی که داوری نامه فاقد مدت باشد طبق ق0آ0د0م می باید ظرف دو ماه اظهارنظر نماید


طرفین در قرارداد اعلام داشته اند در صورت بروز هر گونه اختلاف از رای داور مرضی الطرفین (آقای س ) تمکین خواهند نمود مراجعه خواهان به دادگاه موجه و قانونی نبوده است


ارجاع به داوری مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین می توانند الزام دیگری را به رعایت تعهد خود بخواهد


دادگاه طبق ماده 636 ق 0آ0د0م بدوا باید در خصوص وقوع یا عدم وقوع معامله اظهارنظر نماید و سپس در صورت اثبات وقوع معامله و تعیین ارزش مبیع به داوری ارجاع گردد اظهارنظر به رد دعوی می شود


کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند برای حل اختلاف خود به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند


رای داوری باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجدحق نباشد


ضوابط نظارت برنمایش وصدورپروانه


آئین نامه اجرائی جزء 2-1بند(ل )تبصره (29)قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی مدارس


اصلاحیه تصویبنامه اخذتضمین انجام تعهدات