×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

اصلاح ماده (4)آیین نامه اجرایی جرء(2)بندالف وبندهای ب وج وه تبصره (4) قانون بودجه سال 1379کل کشور


تصویبنامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده 38 آیین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران


آئین نامه اجرائی ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون الحاق سه تبصره به بند(12)ماده (4)قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369


مصوبه شورایعالی اداری درخصوص تعیین فضای اداری مصوبه شورایعالی اداری درخصوص تعیین فضای اداری


اصلاح ساختاراداری و مدیریت ازطریق واگذاری اموراجرایی به واحدهای استانی


استقرارنظام پذیرش وبررسی پبشنهادها به عنوان اولین مرحله در


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان تویسرکان


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان کبودرآهنگ


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهرستان اسدآباد


آئین نامه اجرائی بند الف ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بندج تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان دشت آزادگان


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان شوش


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر لواسان


تصویبنامه درخصوص ماموریت مستخدمان رسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به نمایشگاههای فرهنگی ایران -سینماشهروخانه سینما


تصویبنامه درخصوص ورودبه کشوروخروج ازآن ازطریق بندرشهیدکلانتری چابهار


جدول پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی


آئین نامه کمیسیونهای مشورتی اداره کل حقوقی وتدوین قوانین مصوب 1358بااصلاحات مورخ 1379 1 21