×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح شهرستان آمل


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان بابل


قانون موافقتنامه حمل ونقل دریائی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران وجمهوری کرواسی


قانون استفساریه بند(ج )تبصره (38)قانون بودجه سال 1378کل کشورو بند(ب )تبصره (38)قانون بودجه سال 1379کل کشور


تصویب نامه درخصوص امضای موقت موافقتنامه دوجانبه درموردکمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران وجمهوری مقدونیه


تصویب نامه درخصوص قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری ازطرق مشارکت بابنکهاوسایرمنابع مالی وپولی کشور-مصوب 1366


تصویب نامه درخصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکرو صنایع جانبی آن


آئین نامه اصلاحی ماده 61قانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازاردرخصوص صادرات روغن موتور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به خریدجوازازخارج


اصلاحیه بندب ماده 1آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان


تصویب نامه راجع به فوق العاده جذب متصدیان مشاغل تخصصی درمرکز آمارایران


قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرح های اکتشاف ، توسعه وبهره برداری ازمیدان های نفت وگازدریای خزر


قانون اصلاح تبصره (1)ماده (44)قانون وظیفه عمومی


تصویب نامه راجع به ورودبه کشوروخروج ازآن ازفرودگاه خرم آباد


اصلاحیه ردیف 4 بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بنده تبصره 10 قانون بودجه سال 1378کل کشور


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مواد روانگردان


آئین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی ومهندسی


آئین نامه اجرائی بند2 تبصره 24 قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379کل کشور