×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

قانون اصلاح مواد 10 و 11 قانون تاسیس بانک توسعه کشاورزی ایران


قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی


قانون ثبت احوال


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت گندم مورخ 1971 و پروتکل های الحاقی مورخ 1974 و 1975


اجازه اعتبار سنواتی پروژه های طرح شماره 30109212 ساختمان و تجهیز دانشسراهای هنر


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان


قانون معافیتهای مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی


قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1355


قانون اصلاح قانون اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب 1343 3 13 (2523شاهنشاهی)


قانون اصلاح قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان


قانون موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به تعلیف احشام


قانون حل و فصل جامع و قطعی کلیه مسائل و دعاوی در حال تعلیق بین ایران و عراق


قانون موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی


قانون موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به کلانتران مرز


قانون موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در شط العرب


قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن


اصلاح قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی


قانون اصلاح تبصره 3 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون انتقال وجوه سپرده دفاتر امور سرپرستی دادسراها از بانک به صندوق تعاون دادگستری


آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار