×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویبنامه درخصوص تعیین قیمت خریدتضمینی انواع برنج تولیدداخل تصویبنامه درخصوص تعیین قیمت خریدتضمینی انواع برنج تولیدداخل


تصویب نامه درخصوص رسیدگی به مسایل ومشکلات خاص شرکت لوله سازی خوزستان


قانون الحاق یک تبصره به ماده (20)اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب 1367 01 23


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی


اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات وصادرات وواردات


تصویبنامه راجع به تعیین قیمت فروش داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی


تصویبنامه در مورد تعرفه چاپ آگهی های دولتی در سال 1365


آئین نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (22) قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ه)تبصره (17) قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه راجع به اقلام دارویی موردتعهد سازمان بیمه خدماتی درمانی


تصویب نامه راجع به خریددام درمناطق آسیب دیده ازخشکسالی


اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای


اصلاح ماده (9) آئین نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان


تصویبنامه در خصوص اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص هماهنگی و پیگیری مسایل رفاهی دانشجویان و طلاب


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویب نامه راجع به اصلاح تبصره الحاقی به ماده (7)آیین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی


تصویبنامه درخصوص الحاق تبصره (2) به ماده (5)آئین نامه اجرائی قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه درایران


آئین نامه اجرائی ماده (93) قانون برنامه سوم اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران