×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

آئین نامه اصلاحی فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی


قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق


اصلاح ماده 18 اصلاحی اساسنامه شرکت های برق منطقه ای


اصلاح ماده 19 اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران - توانیر


قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی


قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا


قانون اصلاح ماده 10 الحاقی به قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران وهمافران قانون اصلاح ماده 10 الحاقی به قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران وهمافران


قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی دانمارک


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی سوریه


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری عربی سوریه


قانون اجازه تصویب قواعد و مقررات فنی کنوانسیونهای بین المللی دریائی


قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پژوهش علمی و توسعه تکنولوژی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان


قانون شمول قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها به تلویزیونهای رنگی


قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایرانی از پرداخت مالیات


قانون موافقتنامه اساسی در زمینه همکاریهای علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک


قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده مکزیک