×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

مصوبه « الحاق دو بند جدید به ماده5 منشور توسعه فرهنگ قرآنی»


رأی شماره200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم مقرر در تبصره2 ماده7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب66 ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی ـ با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد


رأی شماره206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک تحصیلی رسمی توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


رأی شماره196 ـ197 ـ 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اطلاق بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تسری ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به


رأی شماره869هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند یک مصوبه 84515 ت34613هـ مورخ 15 2 1384 هیأت وزیران ناظر به تغییر وضعیت استخدامی به انجام کار معین بوده و استخدامی پیمانی از آن افاده نمی‌گردد


نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی


تصویب‌نامه در خصوص تعطیل رسمی روز دوم شوال در سال 1431 هجری‌قمری


تنفیذ آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 و اصلاحات بعدی آن برای اجرا در سال1389


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 120 هکتار از اراضی حریم شهر کازرون به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 4 60 هکتار از اراضی حریم شهر نورآباد به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 44 هکتار از اراضی حریم شهر استهبان به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامشیر


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 23 هکتار از اراضی حریم شهر فسا به محدوده طرح جامع شهر جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر


آیین‌نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد


لغو تصمیم‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی جو از تاریخ 1 6 1389


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی انواع برنج در سال1389


دستورالعمل اجرائی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور


اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی