×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

دعوی استرداد عین چک


شرکت در جرم اختلاس


الزام به تنظیم سند رسمی اجاره


نداشتن دفاتر تجاری سلب وصف تاجر بودن نیست


دارنده چک پس از انقضای ششماه از تاریخ صدور واقعی چک به بانک محال علیه مراجعه کرده است و لذا چک بلامحل فاقد وصف کیفری است


شرط ضمن عقد


آئین نامه اجرائی بند(د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378کل کشور


آئین نامه تبصره 2 ماده 5 قانون معاملات زمین


قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت


قانون الحاق یک بند به ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه رسته های افسران ، همافران و درجه داران نیروی هوائی شاهنشاهی


آئین نامه رسته های افسران ، دریافران و درجه داران نیروی دریائی شاهنشاهی


آئین نامه رسته های نیروی زمینی شاهنشاهی


تغییر نام شرکت سهامی آب و برق منطقه ای استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج تغییر نام شرکت سهامی آب و برق منطقه ای استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج


قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت بنگلادش


قانون پرداخت هزینه تحصیل فرزندان پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی و مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در خارج کشور


قانون افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول


قانون موافقتنامه همکاری دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری هند در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای


کسی که بعنوان شخص ثالث برحکم استینافی محکمه بدایت اعتراض کرده میتواند درموقع مقررتقاضای حکمیت نماید


شخص ثالث نسبت به حکم محکمه مبنی بررفع مزاحمت درصورتی که خللی به حقوق اوواردآورده باشدمی توانداعتراض نماید