×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

قانون بودجه سال 2537


قانون اصلاح ماده 77 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح مواد 25 و 30 و 47 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح ماده 7 آیین نامه حق مرغوبیت


اصلاح ماده 17 اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای غرب


قانون اصلاح تبصره یک ماده 3 قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب آذر ماه 2523


اساسنامه شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره 82 قانون بودجه سال 2536 کل کشور


قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان


قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 2530


قانون اجازه تصویب اسناد مصوبه کنگره پستی جهانی لوزان منعقده در سال 1974


قانون تاسیس سازمان اقدامات تامینی و تربیتی


اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان مسکن


قانون اجازه عضویت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور


قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین المللی پول


آئین نامه رسته افسران ، درجه داران و افراد شهربانی کشور شاهنشاهی


الحاق یک تبصره به آئین نامه ایمنی انبارهای کالا


قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث


قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور